Gazeta nr: 29

AGROTECHNIKA NUMER 29 10. AgroNews .com.pl AGROTECHNIKA NUMER 29 Wysokie plony kukurydzy zarówno w uprawie na ziarno jak i na kiszonkę z całych roślin są możliwe do osiągnięcia w warunkach optymalnej uprawy, zbilansowanego nawo- żenia, doboru właściwej odmiany, siewu w terminie agro- technicznym oraz skutecznej ochrony przed chwastami. Bardzo ważne są również warunki pogodowe – ilość opa- dów i ich rozkład w okresie wegetacji, a także temperatu- ry powietrza. K ukurydza należy do roślin o relatywnie niskich wymaganiach glebowych, jednak na glebach lżejszych jej plony uzależnione są od kultury roli, dostępności wody, zasobności w składniki pokarmowe i od stopnia zakwasze- nia gleby. Optymalny poziom pH zawiera się w przedziale 6-7. Przy pH niższym niż 5, nastę- puje znacząca redukcja plonów, co wynika z niższej dostępności makro składników, a także Siew kukurydzy – wymagania glebowe, uprawa, terminy większości mikro składników. Poważnym ograni- czeniem jest wysiew kukurydzy po burakach cu- krowych, zbieranych ciężkim sprzętem ze wzglę- du na nadmierne ugniecenie gleby. Kukurydza może być uprawiana w monokulturze pod warun- kiem zapewnienia zbilansowanego nawożenia i prawidłowej ochrony przed chorobami, szkodni- kami i chwastami. W tradycyjnej uprawie gleby należy wykonać orkę jesienią, na głębokość około 30 cm. Moż- brak jest penetra- cji dogle- bowych herbicy- dów do nasion chwa- stów. W na również pod orkę zastosować nawoże- nie fosforowe i potasowe. Jednak te nawozy stosuje się również wiosną, w postaci nawo- zów wieloskładni- kowych, najczęściej w postaci nawoże- nia zlokalizowane- go równocześnie z wysiewem nasion. Także w przypadku stosowania obor- nika należy zasto- sować go jesienią, gdyż zastosowa- ny wiosną wymaga do rozkładu wody, która jest niezbędna dla wschodów i rozwoju kukurydzy. Włókowa- nie i bronowanie pola wiosną przerywa pa- rowanie wody z gleby. Jest to zabieg, który powinien być wykonany możliwie jak naj- wcześniej. Bezpośrednio przed siewem nale- ży wykonać uprawę przedsiewną agregatem uprawowym. Pozwala ona na zniszczenie kiełkujących chwastów, oraz na przykrycie nawozów azotowych, które są rozsiewane rzutowo. Wysiew nawozów azotowych po- winien poprzedzić siew, o co najmniej 10 dni, gdyż mogą one działać toksycznie na kiełku- jące nasiona. Siew S iew kukurydzy powinien być wykona- ny w starannie uprawioną glebę, bez grud i brył, gdyż utrudniają one wschody roślin, powodują ich nierównomierność. Ponadto wyniku rozpadu grud są uwalniane nasio- na chwastów, które powodują wtórne za- chwaszczenie kukurydzy. Obecnie coraz po- wszechniej stosowane są uproszczone, bezor- kowe uprawy gleby pod siew kukurydzy. Może to być siew bezpośredni w ściernisko, lub w naszych warunkach częściej sto- sowany siew w pas gle- by uprawionej pod rzę- dy kukurydzy, podczas gdy międzyrzędzia po- zostają nieuprawnione z pozostałościami resztek pożniwnych i peł- nią funkcję mulczu (tzw. strip-till, czyli upra- wa pasowa). Jest to tzw. uprawa konserwują- ca, która ma na celu za- trzymanie Siew kukurydzy powinien być wykonany w starannie uprawio- ną glebę, bez grud i brył, gdyż utrudniają one wschody roślin, powodują ich nierównomierność.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=