Gazeta nr: 29

AGROTECHNIKA 12. AgroNews .com.pl NUMER 29 Przy wyborze optymalnego terminu siewu obowiązuje zasada „siew najwcześniej jak to możliwe, tak późno jak to konieczne”. wody i zapewnienie rozwoju organizmom glebowym (bakterie, dżdżownice i inne). Uprawa gleby powinna być wykonana na głębokość siewu (5-6 cm na glebach cięż- szych i 6-8 cm na gle- bach lżej- szych), aby nasiona były ułożone na twardym, podsiąka- jącym pod- łożu. Wówczas kiełkują one równomiernie. Prędkość siewu nie powinna przekraczać 6km/h. Przy większych prędkościach odle- głości między nasionami w rzędach są niere- gularne. Termin siewu P rzy wyborze optymalnego terminu siewu obowiązuje zasada „ siew najwcześniej jak to możliwe, tak późno jak to konieczne”. Termin siewu jest uzależniony od przebiegu warun- ków atmosferycznych, w szczególności od temperatury powietrza i gleby. Przyjmuje się, że temperatura gleby na głębokości siewu powinna wynosić minimum +8∞C. Kierować należy się fazami fenologicznymi. Najbardziej odpowiedni termin siewu przypada na kwit- nienie mniszka lekarskiego (na polach, a nie w zagrodach), czeremchy, tarniny i czarnej porzeczki. Kwitnienie tych roślin oznacza, że warunki termiczne do siewu są odpowied- nie. W rejonach o najbardziej korzystnych warunkach termicznych (Polska Południowo- -Zachodnia i Polska Południowo-Wschod- nia) siewy kukurydzy wykonuje się już w połowie kwietnia, a nawet wcześniej. W re- jonach centralnych termin siewu przypada na pierwszą połowę trzeciej dekady kwiet- nia, a na wschodzie i północy Polski nawet na przełomie kwietnia i maja. Generalnie jest tendencja do przyśpieszania siewów kukury- dzy. Wcześniejszy siew wpływa pozytywnie na wykorzystanie wilgoci zmagazynowanej w glebie, a tym samym na szybsze wschody ro- AGROTECHNIKA NUMER 29 AgroNews .com.pl 13. ślin i ich szybszy wzrost i rozwój. Jednak siew w nieodpowiednio nagrzaną glebę może skut- kować obniżeniem wschodów. Siewki mogą być również narażone na działanie przygrunto- wych przymrozków. Wydłuża to okres wscho- dów, które są sła- be i nieregularne. Dodatkowo przy zbyt wilgotnych glebach dochodzi do zaskorupienia i kiełki nie są w sta- nie przebić się na powierzchnię. Gęstość siewu G ęstość siewu jest uzależniona od kier- ku użytkowania kukurydzy (ziarno, kiszonka, CCM), technologii uprawy, stanowiska, za- sobności gleby w składniki pokarmowe i w wodę oraz od rekomendacji dla poszczegól- nych odmian. Ogólnie, oczekuje się w uprawie na ziarno obsady 80, a w uprawie na kiszon- kę 90-100 tysięcy roślin na hektar. Nadmierne zagęszczenie powoduje szybsze wyczerpanie zapasów wody, zwiększa liczbę kolb o niepeł- nym zaziarnieniu. Przy standardowej rozsta- wie rzędów 75cm, gdy liczba roślin na 5m bie- żących rzędu wynosi: 22 szt. (obsada roślin 59 tysięcy), 24 szt. (obsada roślin 64 tysiące), 26 szt. (obsada roślin 69 tysięcy), 28 szt. (obsada roślin 75 tysięcy), 30 szt. (obsada roślin 80 ty- sięcy), 32 szt. (obsada roślin 85 tysięcy), 34 szt. (obsada roślin 91 tysięcy), 36 szt. obsada roślin 96 tysięcy), 38 szt. (obsada roślin 101 tysięcy), 40 szt. (obsada roślin 107 tysięcy). Przy plano- waniu obsady roślin należy wziąć pod uwagę zdolność kiełkowania nasion. Nasiona o zdol- ności kiełkowania, co najmniej 90% mogą być przedmiotem obrotu handlowego. Przy okre- śleniu normy wysiewu przyjmuje się zdolność kiełkowania nasion 95% N ajlepsze wyniki siewu uzyskuje się przy siewnikach z redlicami talerzowymi. Niekiedy problem stanowi właściwe ustawienie siewni- ka. Przy obliczeniu gęstości siewu należy za- stosować następujący wzór: 10 000/(75 x odległość między nasionami z nastawy siew- nika). Przy standardowej odległości rzędów 75cm, uzyskuje się następujące gęstości sie- wu przy odległościach między nasionami (ob- liczenia własne): co 12cm (wysiew 111,1 tys. nasion), co 12,5cm (wysiew 106,7 tys. na- sion), co 13cm (wysiew 102,6 tys. nasion), co 13,5cm (wysiew 98,8 tys. nasion), co 14cm (wysiew 95,2 tys. nasion), co 14,5cm (wy- siew 92,0 tys. nasion), co 15cm (wysiew 88,9 tys. nasion), co 15,5cm (wysiew 86,0 tys. na- sion), co 16cm (wysiew 80,8 tys. nasion), co 16,5cm (wysiew 80,8 tys. nasion), co 17cm (wysiew 78,4 tys. nasion), co 17,5cm (wysiew 76,2 tys. nasion), co 18cm (wysiew 74,1 tys. nasion). Nasiona są pakowane „fabrycznie” w jednostki siewne po 50 tysięcy sztuk. Nie- które firmy sprzedają jednostki po 80 tysięcy sztuk nasion, a niekiedy również po 70 tysię- cy sztuk. Nasiona są zaprawiane zaprawami grzybobójczymi. Najczęściej stosowane są Maxim XL 034,7 FS lub Vitavax 200. FS. Nie- które firmy dodają do chemicznych zapraw również nawozy donasienne, sprzyjające kiełkowaniu nasion i rozwojowi roślin we po- czątkowych fazach rozwoju. Można również zamówić nasiona dodatkowo zaprawione za- prawą owadobójczą Mesurol 500 FS, któ- ra ma również działanie odstraszające ptaki. Nasiona są zaprawiane Mesurolem wyłącz- nie przez firmy nasienne. dr inż. Roman Warzecha Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=