Gazeta nr: 29

numer 25 numer 25 TEMAT NUMERU NUMER 29 26. AgroNews .com.pl numer 25 numer 25 TEMAT NUMERU NUMER 29 AgroNews .com.pl 27. dzo dobry wigor wiosenny to kolejne atu- ty nowej odmiany z programu hodowlanego „Tropical Dent”. ES JOKER (FAO 240, użytkowanie na ziar- no/kiszonkę, typ ziarna flint-flint-dent) to nowa odmiana, po drugim roku badań reje- strowych w Polsce. Bardzo dobre wyniki uzy- skane w badaniach rejestrowych w Polsce i Niemczech (rejestracja 2018) pokazują, że ES Joker to idealne rozwiązanie w użytkowa- niu zarówno na kiszonkę, jak i na ziarno. To naprawdę odmiana uniwersalna, dająca naj- wyższy plon ziarna i najwyższy plon wysoko energetycznej masy zielonej. ES TOLERANCE (FAO 240-250, użytkowa- nie na ziarno/kiszonkę, typ ziarna flint-dent) dwuletni cykl doświadczeń rejestrowych COBORU zamknęła wynikiem 11,67 t suche- go ziarna z ha, co stanowiło 106% wzorca. Duża masa roślin w połączeniu z dobrze wy- pełnionymi kolbami pozwala również wypro- dukować wysokoenergetyczną kiszonkę. ES Tolerance jak sama nazwa wskazuje to bar- dzo dobra odporność na omacnice, wylega- nie zarówno łodygowe jak i korzeniowe oraz doskonała zdrowotność ziarna i całych roślin. MANTOLI CS (FAO 250-260, użytkowanie na kiszonkę/ziarno, typ ziarna flint-dent) to pojedynczy mieszaniec kukurydzy o średnio- -późnym terminie dojrzewania. Mantoli CS uzyskuje bardzo dobry plon na kiszonkę z wysoką zawartością skrobi. W badaniach roz- poznawczych COBORU w 2018 roku odmia- na ta uzyskała plon suchej masy wyższy śred- nio o 3% od odmian wzorcowych. Posiada rośliny o dobrej zdrowotności ze szczególnie wysoką odpornością na głownie kolb. ES GALLERY (FAO 270, użytkowanie na ziar- no, typ ziarna „Tropical Dent”) to propozycja dla rolników poszukujących najbardziej wy- dajnych odmian kukurydzy z niską wilgot- nością ziarna przy zbiorze. ES Gallery swój potencjał potwierdziła w doświadczeniach porejestrowych COBORU w 2016 roku, osią- gając rekordowy plon ziarna na sucho - śred- nio w skali kraju 14,41 t/ha (109% wzorca) Kalkulacja opłacalności Materiały zebrał i opracował Tadeusz Szymańczak Wyszczególnienie J.M. Ilość Cena zł/dt dt 100 68,00 dt 80 68,00 dt 40 68,00 Nakłady i koszty: Ilość Cena zł/kg,dt Koszt zł/ha Razem koszty w zł %kosztów zmiennych Nasiona jednostka 1,1 550,00 605,00 605,00 9,28% Nawozy mineralne razem 1 438,60 22,07% - N kg 160 3,39 542,40 - P 2 O 5 kg 90 3,62 325,80 - K 2 O (forma chlorkowa) kg 190 2,41 457,90 - wapno nawozowe (25%) ton 3 150,00 112,50 Środki ochrony roślin razem 396,30 6,08% Mesurol l 0,37 240,00 88,80 Adengo 315 S.C. l 0,30 410,00 123,00 Steward g 170 0,80 165,00 132,00 Proteus l 0,50 105,00 52,50 Inne koszty 130,00 1,99% obowiązkowe ubezpieczenie upraw 130 130 5.Koszty stałe związane z prowadzeniem produkcji w gosp. 10,0 ha U. R. obciążenie na 1 ha wynosi: 1323,00 1 323,00 20,30% Usługi produkcyjne z zewnątrz : 1 320,00 20,25% - siew punktowy godz 1,0 150,00 150,00 - dosuszanie dt 100,0 8,00 800,00 - kombajn godz. 1,0 370,00 370,00 Najemna siła robocza 10,0 13,70 137,00 137,00 2,10% Siła pociągowa własna cng 13,0 89,77 1 167,01 1 167,01 17,91% 6 516,91 100% 100 80 40 zł 283 -1 077 -3 797 0 zł 65 81 163 0 Cena zł/dt 68 104% 83% 42% Plon graniczny 68 Kukurydza na ziarno 95,84 Koszty całkowite produkcji 1 dt Wskaźniki opłacalności Plon dt z 1 ha Wskaźniki ekonomiczne Produkcja zł/ha 6 800,00 Produkcja: 2 720,00 Koszty całkowite na 1 ha 2018 październik Wysokość plonu, która pokryje koszty [ dt ] 5 440,00 Nadwyżka bezpośrednia (produkcja minus koszty) oraz historyczny rekord plonu z pojedynczej lokalizacji - 17,99 t/ha (plon przy 14% wil- gotności ziarna). CAUSSADE NASIONA POLSKA RIANNI CS - FAO 230-240, doskonałe wyni- ki plonowania ( 100-106% wzorca) w cztero- letnich badaniach COBORU w  latach 2014 – 2017 potwierdzają najwyższą wartość, a przede wszystkim stabilność w uprawie na ziarno. Odmiana posiada intensywny wzrost wegetatywny i dobrze radzi sobie w każdych warunkach. Charakterystyczne dla RIANNI CS jest pełne zaziarnienie kolb i często wy- stępujący tzw. „kaczy dziób”. TONIFI CS - FAO 240, najnowsza odmia- na ziarnowa pozwalająca uzyskać rekordowe plony ziarna.  Potwierdzeniem są wyniki do- świadczeń COBORU w sezonie 2017 gdzie odmiana uzyskała 108% wzorca (127,2 dt ha) zajmując 3 miejsce na 54 oceniane odmiany. Podobnie w oficjalnych badaniach niemiec- kich BSA, TONIFI CS posiada jedną z najwyż- szych ocen plonowania na ziarno. Dzięki luź- nym i cienkim koszulkom okrywowym kolb, ziarno łatwo dosycha na polu i zbierane jest z niską wilgotnością. BATISTI CS - FAO 250-260, w badaniach COBORU w 2016 r. osiągnęła bardzo dobre wyniki pod względem jakości uzyskiwanej ki- szonki (plon jednostek pokarmowych, kon- centracja energii). Rośliny są wysokie, moc- no ulistnione z efektem stay green. Odmiana udaje się na wszystkich typach gleb. HERKULI CS - FAO 260-270, odmiana wszechstronnie użytkowa, przeznaczona do produkcji kiszonki dla bydła, ziarna i biomasy dla biogazowni. Ceniona za wysokie i stabilne w latach plony suchej masy oraz wysoką kon- centrację energii i strawność kiszonki. Naj- wyżej plonująca odmiana na ziarno w Polsce w badaniach COBORU w 2012 i 2014 r. Oprac. Marta Nowak-Woźnica

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=