Gazeta nr: 29

SZKODNIKI NUMER 29 28. AgroNews .com.pl W ostatnich latach skład gatunkowy szkodników zaczął stopniowo wzrastać i obecnie obejmuje nieco ponad 50 gatunków, wśród których dominują owady. Część gatun- ków pojawia się okresowo, a inne żerują niemal przez cały okres wegetacji roślin. Szkodniki w kukurydzy – sprawdź, jak skutecznie z nimi walczyć numer 25 numer 25 SZKODNIKI NUMER 29 AgroNews .com.pl 29. D o najbardziej znanych szkodników ku- kurydzy zalicza się: drutowce, pędraki, pta- ki, śmietkę kiełkówkę, ploniarkę zbożówkę, stonkę kukurydzianą, rolnice, skrzypionki, zwójkówki, mszyce, wciornastki, omacnicę prosowiankę, zmieniki, piętnówki, słoneczni- cę orężówkę, urazka kukurydzianego oraz zwierzynę łowną. Wśród wymienionych gatunków najwięk- sze znaczenie gospodarcze mają zwłaszcza: drutowce, pędraki, ploniarka zbożówka, rol- nice, mszyce i omacnica prosowianka, która jest szkodnikiem nr 1 kukurydzy w Polsce. W ostatnich latach wzrosło lokalnie także zna- czenie śmietki kiełkówki, urazka kukurydzia- nego i wciornastków, a także zwiększyła się liczebność stonki kukurydzianej (głównie na południu Polski) oraz coraz częściej nalatuje do kraju słonecznica orężówka – owad cha- rakterystyczny dla krajów nadbałkańskich i Afryki Północnej. Na południu kraju w okresie od drugiej poło- wy maja do połowy czerwca lokalnie zaczyna coraz liczniej pojawiać się gatunek Helotro- pha leucostigma, której gąsienice uszkadzają korzenie i łodygi młodej kukurydzy, prowa- dząc do całkowitego zniszczenia zasiedlonej rośliny. W ostatnim czasie coraz częściej po- jawia się także przędziorek chmielowiec. Najgroźniejsze szkodniki kukurydzy PLONIARKA ZBOŻÓWKA P loniarka zbożówka to jeden z głównych wrogów kukurydzy. Masowy wylęg tego szkodnika następuje najczęściej po stosunko- wo chłodnych wiosnach. Szkodnik ten daje trzy pokolenia w roku, z czego najbardziej szkodliwe dla kukurydzy jest pierwsze poko- lenie. - Zimują larwy w roślinach zbóż ozimych, samo- siewów i traw. Muchówki wylatują w kwietniu i w maju. Jaja składają na siewkach roślin kukurydzy – w fazie od pierwszego do drugiego liścia. Najczęściej znaleźć je można na koleoptylach oraz na zawiązkach łodyg, tuż nad glebą – wyjaśnia PIORiN. Po 7-14 dniach, w fazie rozwijania się trzeciego li- ścia, wylęgają się larwy. Larwy ploniarki wgryzają się do wnętrza tkanek, gdzie uszkadzają formujące się blaszki liściowe. Tworzą rzędy dziur na liściach, a uszkodzone nerwy rośliny żółkną. Poza tym larwy uszkadzają stożek. A to może doprowadzić do kar- łowacenia, wybijania kilku pędów bocznych, a na- wet obumarcia rośliny. DRUTOWCE I PĘDRAKI D rutowce oraz pędraki w większej liczebności występują głównie na plantacjach założonych po Omacnica prosowianka (fot. P. Bereś) Drutowiec (fot. P. Bereś) Ploniarka zbożówka (fot. P. Bereś)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=