Gazeta nr: 29

numer 25 numer 25 UBEZPIECZENIA NUMER 29 tytułu nie otrzyma od zakładu ubezpieczenia, z którym zawarł umowę ubezpieczenia, odszkodowania. W ustawie ustawodawca przyjął, że przeniesie- nie części ryzyka na producenta rolnego pozwoli zakła- dom ubezpieczeń na oferowanie rolnikom ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia suszy w szerszym zakresie, a ponadto pozwoli na obniżenie składki ubez- pieczeniowej. W efekcie ustawa ma przyczynić się do zwiększenia powierzchni upraw rolnych objętych ochroną ubezpieczeniową. W przypadku wystąpienia szkód spowodowanych in- nymi zdarzeniami losowymi niż susza, do umów ubezpie- czenia zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe, czy- li pomniejszenie nie będzie mogło wynosić więcej niż 10% wartości szkody. U stawa wejdzie w życie z dniem nastę- pującym po dniu ogłoszenia, natomiast me- chanizm pomniejszania sumy ubezpieczenia wprowadzony ustawą będzie stosowany od dnia notyfikowania Rzeczypospolitej Polskiej pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem zmienione- go programu pomocy dotyczącego dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rol- nych i zwierząt gospodarskich oraz częścio- wego dofinansowania odszkodowań wypła- canych producentom rolnym w związku z suszą. Mało chętnych na polisę od suszy Obecnie niewielu rolników ubezpiecza swo- je uprawy od ryzyka suszy. Dlaczego? Wyso- kość składki na to ubezpieczenie propono- wana przez zakłady ubezpieczeniowe jest tak wysoka, że niewielu gospodarzy stać na jej opłacenie. Nawet przy dofinansowaniu z budżetu państwa. Ubezpieczyciele tłumaczą, że cena ta wynika ze zbyt szerokiego zakresu odpowiedzialno- ści ubezpieczyciela. – Zakres ten przewiduje odpowiedzialność za ryzyko suszy od 25 proc. ubytku w plonie, na zasadzie franszyzy integralnej. Oznacza to, że jeżeli szkoda wystąpi na poziomie 27 proc. ubytku w plonie, ubezpieczyciel wypłaci odszko- dowanie, natomiast jeśli np. ubytek w plonie wyniesie 23 proc. – rolnik nie otrzyma odszko- dowania. Na tym tle, na przykładzie roku 2008, dochodziło do wielu nieporozumień z rolnikami i dlatego ubezpieczyciele praktycznie wycofali się z ubezpieczenia ryzyka suszy – wyjaśnia An- drzej Janc, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rol- nych Concordii Ubezpieczenia. Redakcja AgroNews „Prace legislacyjne nad nowym systemem ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich zostały zakończone. Obecnie oczekujemy na notyfikację Komisji Europej- skiej. Intensywnie pracujemy nad przygotowaniem produktu ubez- pieczeniowego, który sprosta potrzebom rolników i jednocze- śnie będzie wykorzystywał moż- liwości, jaki daje nowowdrożona ustawa. Wraz z nowym rokiem ubezpieczenie w pakiecie zawie- rającym ryzyko suszy pojawi się w naszej ofercie – powiedział Andrzej Janc, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Ubezpieczenia. numer 25 numer 25 UBEZPIECZENIA NUMER 29 Rolnicy ubezpieczą uprawy od ryzyka suszy. Prezydent podpisał ustawę Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniach rolnych. Nowe przepisy mają zachęcić rolników do ubezpieczania upraw od ryzyka suszy. N owelizowana ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich reguluje m.in . kwestie stosowa- nia dopłat z budżetu państwa do składek producentów rol- nych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka wy- stąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie (huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimo- wania oraz przymrozki wiosenne), a tak- że zawierania i wykonywania umów obo- wiązkowego ubezpieczenia upraw. W obecnym stanie prawnym odszko- dowanie za szkody spowodowane każ- dym z powyższych zdarzeń losowych, może być pomniejszone o nie więcej niż 10% wartości tych szkód. Uchwalona ustawa zmienia dotychczasowe regulacje dotyczące sposobu wypłaty odszkodo- wania w przypadku jednego z ryzyk – ry- zyka wystąpienia szkody z powodu suszy, polegającego na wprowadzeniu tzw. franszyzy redukcyjnej, czyli możliwości zmniejszenia odszkodowania o 20%, 25% albo 30% sumy ubezpieczenia. Tym sa- mym producent rolny będzie mógł sam zdecydować, jaki poziom strat w upra- wach przyjmie jako swoje ryzyko i z tego 38. AgroNews .com.pl AgroNews .com.pl 39.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=