Gazeta nr: 29

NAWOŻENIE Wybór odpowiedniej odmiany, to bardzo waż- na decyzja, której nie powinno pozostawiać się przy- padkowi. Tym bardziej, że zakres wyboru jest co- raz większy a rynek daje wciąż nowe możliwości. NUMER 29 Startowe nawożenie kukurydzy W uprawie kukurydzy zależy nam na jednej dużej wypełnionej w pełni kolbie na każdej roślinie. Jednorodny łan to tak- że gwarancja odpowiedniej wilgotności podczas zbioru. Odpowiednie nawożenie jest podstawą sukcesu w uprawie nie tyl- ko kukurydzy. Czynników wpływających na nawożenie jest wiele. Są to przede wszystkim: wymagania pokarmowe ro- śliny uprawnej,  krytyczne fazy akumula- cji składników pokarmowych, zasobność i pH gleby, rodzaj stanowiska, przebieg po- gody, przedplon oraz odmiana. T echnologia nawożenia danej rośli- ny powinnabyć kompleksowa i brać pod uwagę wyżej wymienione czynniki. Kuku- rydza to roślina uprawna bodaj o najwięk- numer 25 numer 25 NAWOŻENIE NUMER 29 szym potencjale produkcyjnym, więc i jej potrzeby pokarmowe są  duże. Co prawda  oszczędnie go- spodaruje ona składnikami pokarmowymi, posiada również duże możliwości wykorzystania zasobów glebowych, niemniej jednak, jak w każdej upra- wie są  fazy krytyczne pobierania składników i od tego w dużej mierze zależy plon. Zasobność w fos- for czy potas w momencie siewu nasion  kukury- dzy powinna być co najmniej średnia. Zatem stan zasobności gleby trzeba monitorować przynajmniej na rok przed uprawą, aby był czas na uzupełnienie składników pokarmowych już pod przedplon.  pH w przypadku kukurydzy powinno być nie niższe niż 5,5.  Na stanowiskach poniżej tych określonych pa- rametrów bardzo często dochodzi do zakłóceń w rozwoju, a nawet do zahamowania wzrostu syste- mu korzeniowego. Z podstawowych pierwiastków kukurydza pobiera dużo potasu i azotu – najwięk- sze zapotrzebowanie na te pierwiastki jest w okre- sie intensywnego wzrostu. Za potrzebowanie na 1 t ziarna (plus plon uboczny) kukurydza potrzebu- je około 20 kg N, 10 kg P2O5, 25 kg K2O, 3 kg S, 7 kg MgO, 20 g B i 40 g Zn. Jak widać pobieranie fosforu jest mniejsze, ale jego braki widać zarów- no na początku wegetacji w fazie wegetatywnej oraz w okresie dolewania ziarniaków w fazie ge- neratywnej. Przypomnę, że kluczem do sukcesu są wy- równane wschody. Pierwszy okres rozwoju kukurydzy po wschodach aż do 5 liścia bardzo istotnie wpływa na przyszłe plony ziarna. Stan odżywienia roślin w tym okresie istotnie kształtuje strukturę plonu, w tym licz- bę zawiązków liści i kolb. O wielkości systemu ko- rzeniowego decyduje szereg czynników takich jak: do- stępność wody, azotu (od- powiednia forma i dawka) odżywienie fosforem oraz cynkiem. Podstawowym czynnikiem określającym rozwój systemu korzenio- wego jest dostępność fos- foru, odpowiednie pH oraz dostateczna ilość cynku. W następstwie tych relacji wzrasta powierzchnia systemu korzeniowe- go, zdolna do absorpcji wody i składników mineralnych z gleby. Należy więc zadać sobie pytanie: w jaki sposób nawozić kukurydzę aby zagwarantować jej odpowiedni start? D o niedawna praktykowane były dwasy- stemy nawożenia tej rośliny – rzutowy i rzę- dowy, czyli zlokalizowany. System rzutowy wykonywany rozsiewaczem do nawozów w zasadzie ma za zadanie podnieść zasobność gleby aby rośliny mogły wykorzystać skład- niki pokarmowe w późniejszych fazach roz- wojowych – kiedy już rozbudują system ko- rzeniowy. W systemie rzędowym niezbędny jest siewnik z aplikatorem – granule umiesz- czane są w pewnej odległości od ziarniaków – najczęściej 5-7 cm i 7-10 cm w głąb gleby. Połączenie sposobu rzutowego i rzędowego nazywamy systemem dawek dzielonych. Taki sposób aplikacji ma za zadanie efektywnie stymulować rozwój młodych roślin. Jednak słabością tego systemu jest brak możliwości wpływania na bardzo wczesne fazy rozwoju 4. AgroNews .com.pl AgroNews .com.pl 5.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=