Gazeta nr: 29

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Obrazowanie satelitar- ne, dzięki szczegółowym zdjęciom i danym z Ko- smosu, pozwala na bie- żąco kontrolować upra- wy na poszczególnych obszarach. Dzięki temu ARiMR, która dotych- czas nie dysponowa- ła odpowiednimi narzę- dziami kontroli, może przeciwdziałać wyłudze- niom unijnych dopłat do działek, które nie istnie- ją albo nie są uprawiane. Dane z satelitów, które krążą nad Ziemią w ra- mach programu Coper- nicus, mogą też wspierać nawożenie i nawadnia- nie upraw. Obrazowanie satelitarne ma też całe spektrum zastosowań poza rolnictwem – od ad- ministracji i geologii po prywatny biznes. NUMER 29 40. AgroNews .com.pl Dane satelitarne zrewolu- cjonizują rolnictwo. Uniemożliwią też wyłu- dzanie unijnych dopłat przez rolników numer 25 numer 25 NOWOCZESNE TECHNOLOGIE NUMER 29 AgroNews .com.pl 41. – Technologie kosmiczne mogą zapewnić bieżące dane dotyczące użytkowania poszczególnych fragmentów gruntu, pozwalają ustalić, co jest uprawiane na danym kawałku pola. Co więcej, można myśleć o automatyzacji tego procesu – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Maciej Krzyżanowski, prezes zarządu CloudFer- ro. D o sądów rejonowych systematycznie trafiają akty oskarżenia w sprawach dotyczących wyłudzenia do- płat do działek, które albo nie istnieją, albo nie są uprawiane. W marcu br. funkcjonariusze CBA w Rze- szowie zatrzymali siedem osób zajmujących się wyłu- dzeniami unijnych dopłat bezpośrednich tzw. dopłat do ziemi, dopłat rolnośrodowiskowych oraz dopłat ob- szarowych dla terenów rolnych. Podobny przypadek miał miejsce w czerwcu, kiedy funkcjonariusze CBŚP zatrzymali dziesięć osób podejrzanych o wyłudzenie 21 mln zł dotacji. D okładna skala tego procederu jest trudna do osza- cowania, ale budżet UE i Skarb Państwa mogą tracić na nim miliony złotych rocznie, bo dopłata do jednego hektara wynosi 390 euro. W zależności od skali dzia- łalności wysokość dopłat dla rolników może się wahać od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Wiele oszustw pozostaje niewykrytych, ponieważ AR- MiR nie dysponuje odpowiednimi środkami kontroli. Agencja może kontrolować uprawy wyłącznie na miej- scu, gdzie dana działka jest uprawiana. Teraz ARMiR ma jednak zyskać nowe narzędzie kontroli: obrazowa- nie satelitarne w czasie rzeczywistym, które pozwo- li na kontrolowanie upraw dzięki szczegółowym zdję- ciom z Kosmosu. – Dzięki danym zapewnianym przez satelity UE i sys- tem Copernicus można obejrzeć wszystkie pola, spraw- dzić, co jest na nich zasiane. Ma to sens nie tylko w kon- tekście wspólnej polityki rolnej. To rozwiązanie pozwala również przewidzieć wielkość zbiorów danego zboża lub innej rośliny, co może być ciekawe dla Głównego Urzędu Statystycznego. Słyszałem też o przypadkach, kiedy fir- my energetyczne szukały danych na temat upraw rzepa- ku służącego jako biokomponent – mówi Maciej Krzyża- nowski.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=