Gazeta nr: 29

NOWOCZESNE TECHNOLO NUMER 29 42. AgroNews .com.pl W ramach projektu Creodias (część mię- dzynarodowego programu Copernicus), któ- ry jest efektem współpracy UE i Europej- skiej Agencji Kosmicznej, po orbicie krążą nowoczesne satelity z rodziny Sentinel, któ- re w czasie rzeczywistym przekazują obraz z Ziemi. Wysokiej jakości zdjęcia satelitarne i dane trafiają do repozytorium już w kilka godzin po przelocie satelity nad danym ob- szarem i mogą być wykorzystywane do kon- trolowania nielegalnych upraw na masową skalę. Co więcej, archiwalne zdjęcia nie są kaso- wane i zapewniają dostęp do danych nawet sprzed kilku lat. To oznacza, że nawet ci rol- nicy, którzy kilka lat wstecz nielegalnie wyłu- dzili unijne dopłaty, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. W programie kosmicznym Creodias uczest- niczy m.in . polska firma CloudFerro, która przetwarza blisko 9 petabajtów (PB) danych z satelitów, wykorzystując w tym celu tech- nologie chmurowe. Jej prezes Maciej Krzy- żanowski podkreśla, że dane satelitarne – poza kontrolowaniem upraw – mają też całe spektrum innych zastosować w rolnictwie. – Już w tej chwili są używane do sprawdzania wilgotności gruntu. Są obszary, gdzie podle- wanie jest uruchamiane automatycznie wła- śnie dzięki informacjom z satelitów. Wymaga to kombinacji szeregu danych z satelitów radaro- wych,  optycznych, ale w ten sposób można się dowiedzieć, czy uprawom grozi susza – wyja- śnia Maciej Krzyżanowski. – Widać również, jak się zmienia poziom wody na rzekach, można zaobserwować po zabarwieniu, jak rozwijają się poszczególne uprawy i czy wymagają nawoże- nia. Możliwości jest bardzo wiele. Takie rozwią- zania stosują na razie głównie państwa, które mają problem z wodą, np. kraje arabskie, połu- dniowe stany USA, natomiast będzie to coraz bardziej powszechne. Copernicus jest koordynowany i zarządza- ny przez Komisję Europejską we współpra- cy z państwami członkowskimi UE i Europej- ską Agencją Kosmiczną. W ramach programu krążąca nad Ziemią konstelacja satelitów Sentinel w czasie rzeczywistym przekazuje dane dotyczące m.in . atmosfery, zmian klima- tycznych, stanu lądów i oceanów, które słu- żą np. do monitorowania bezpieczeństwa czy zarządzania zasobami naturalnymi. Każdego dnia satelity dostarczają miliony gi- gabajtów danych, zdjęcia optyczne w bliskiej podczerwieni, w bliskim nadfiolecie, jak i ob- serwacje radarowe, które trafiają do ogólno- dostępnego repozytorium. Możliwości ich wykorzystania są nieograniczone. Takie in- formacje mogę być wykorzystywane zarów- no w rolnictwie, administracji (w zarządzaniu kryzysowym czy planowaniu inwestycji), geo- logii, nawigacji albo monitorowaniu zmian kli- matu, jak i komercyjnie – przez firmy, które będą na ich bazie tworzyć nowe rozwiązania i usługi. Źródło: Newseria.pl AgroNews .com.pl 43. Resort rolnictwa: interwencyjnego skupu kukurydzy nie będzie Rolnicy, którzy od lat apelują o ograniczenie im- portu kukurydzy z Ukrainy i o uruchomienie inter- wencyjnego skupu tego ziarna przez Polskę będą zawiedzeni. Resort rolnictwa poinformował wła- śnie, że takiego skupu nie zamierza uruchamiać. B ezcłowy import zbóż z Ukrainy dobija polskich rolników już od kilku lat. Ale w tym roku sytuacja jest wyjątkowo trudna, bo UE zwiększyła Ukrainie bezcłowe kontyngenty m.in. na wwóz kukurydzy. To oznacza, że zza naszej wschodniej granicy może wjechać o 625 tys. ton tego ziarna więcej. Teoretycznie powinno ono trafić do wielu krajów UE, ale w praktyce większość zostaje w Polsce, zwłasz- cza w południowo-wschodnich rejonach. Ile? Dokładnie niewiadomo, bo ciężko o rzetelne szacunki. Do tego, jak twierdzą rolnicy, tysią- ce ton kukurydzy wwożone jest poza usta- lonym kontyngentem . W tej sytuacji podaż ziarna rośnie, a spadają jego ceny. OPINIE NUMER 29

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=