Gazeta nr: 29

44. AgroNews .com.pl Kaczmarczyk: ograniczenie importu i skup interwencyjny konieczne Dlatego poseł Kukiz15 Norbert Kaczmar- czyk zwrócił się z apelem do resortu rol- nictwa o ograniczenie importu kukurydzy z Ukrainy i rozpoczęcie skupu interwencyjne- go . W tej sprawie złożył interpelację do mini- stra rolnictwa. – Panie ministrze, musi pan uruchomić skup in- terwencyjny kukurydzy. W tej chwili zabloko- waliście rynek, dlatego że masowo kukurydza jest importowana z Ukrainy. Mówiłem o tym już wiosną, przy siewie. Dziś jest taka sytuacja, że rolnik kosi kukurydzę, ale nie ma jej gdzie sprze- dać. Ratują nas tylko interwencyjne skupy i blo- kada importu z Ukrainy – napisał w interpela- cji poseł Kaczmarczyk. Interwencyjnego skupu kukurydzy nie będzie Niestety, jak poinformował wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński, polski rząd nie zamierza skupować kukurydzy na zapasy in- AgroNews .com.pl 45. Inspektorzy zbadali gospodarstwa pod ką- tem obecności kukurydzy GMO W Polsce obowiązuje zakaz stosowania materiału siew- nego wszystkich odmian kukurydzy MON810 (jedynego gatunku GMO dopuszczonego do uprawy na terenie Unii Europejskiej), który w 2013 r. wprowadzono na mocy rozporządzenia wydawanego do ustawy o nasiennictwie. Mimo wszystko, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa sprawdza rolników monitorując uprawy. O szczegółach rozmawiamy z Panią Kaliną Kłobukowską z Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Kamila Szałaj: Od kiedy PIORiN sprawdza gospodarstwa pod kątem obecności nasion kukurydzy MON 810? Kalina Kłobukowska: Kontrole, które Pań- stwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasien- nictwa wykonuje od 2013 r. są to kontrole przestrzegania zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810. Za- kaz stosowania wprowadzony został Rozpo- rządzeniem Rady Ministrów 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (Dz. U. 2013 r. poz. 39, z późniejszymi zmianami). Kamila Szałaj: Czy kontrole są prowadzone we wszystkich województwach? Kalina Kłobukowska: Kontrole prowadzone są we wszystkich województwach na podsta- wie corocznie opracowywanego planu kon- troli. Plany sporządzane są w Głównym In- spektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w oparciu o dostępne w GUS dane statystyczne dotyczące liczby gospodarstw na terenie wo- WYWIAD NUMER 29 OPINIE NUMER 29 terwencyjne. Czemu? Bo, jak twierdzi przedstawiciel resortu, nie pozwalają na to unijne przepisy. – Polska jako członek Unii Europejskiej nie może samo- dzielnie uruchomić skupu interwencyjnego kukurydzy. Zgodnie z przepisami unijnymi zakupy zbóż na zapasy interwencyjne mogą być realizowane wyłącznie od 1 li- stopada do 31 maja następnego roku. Corocznie skup interwencyjny po stałej cenie jest dostępny wyłącznie dla pszenicy zwyczajnej – wyjaśnia Giżyński. Wiceminister informuje jednocześnie, że tylko w szczególnych przypadkach, Komisja Europejska może uruchomić w trybie przetargu zakup inter- wencyjny kukurydzy. – Ale cena zakupu nie może być wyższa od ceny inter- wencyjnej – 101,31 euro/tonę (ok. 436 zł) – przypo- mina Giżyński. I wylicza, że w ostatnim tygodniu października śred- nia cena kukurydzy paszowej suchej wynosiła 708 zł/t. A więc była zdecydowanie wyższa od ceny in- terwencyjnej. Dlatego, jego zdaniem, taki skup jest w tej chwili bez sensu. Kamila Szałaj

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=