Gazeta nr: 29

46. AgroNews .com.pl jewództwa, w których uprawiana jest kuku- rydza. Kamila Szałaj: W jakim okresie prowadzone są kontrole? Kalina Kłobukowska: Kontrole na planta- cjach odbywają się w okresie wczesnego lata (przed kwitnieniem kukurydzy). Wwiększości przypadków kontrole prowadzone są przez zespoły dwuosobowe. Kamila Szałaj: W jaki sposób prowadzona jest kontrola (pobór próbek, badanie w labo- ratorium, ile inspektorów na jednym polu)? Kalina Kłobukowska: Kontrole stosowania materiału siewnego kukurydzy prowadzo- ne są w oparciu o dostępną w gospodarstwie dokumentację zakupu materiału siewnego, jak również poprzez pobieranie próbek ma- teriału roślinnego (liści). Badanie materiału roślinnego wykonywane jest na 2 sposoby, jakimi są analiza przy użyciu testów pasko- wych ELISA, wykonywana bezpośrednio na plantacji oraz analiza laboratoryjna z zastoso- waniem metod molekularnych: PCR (analizy jakościowe) i Real-Time PCR (analizy ilościo- we). Badania prowadzone są w laboratoriach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Na- siennictwa Kamila Szałaj: Jaki areał w województwie jest badany? Kalina Kłobukowska: Areał kukurydzy ba- dany w województwie zależy od struktury plantacji. W zależności od wielkości kontro- lowanych plantacji oraz liczby kontrolowa- nych gospodarstw, odsetek skontrolowanej powierzchni w poszczególnych wojewódz- twach stanowi od kilku do 20% całkowitej powierzchni uprawy w województwie. Kamila Szałaj: Jakie są wyniki kontroli za 2018 rok? Kalina Kłobukowska: W 2018 roku wykona- no 4300 kontroli, skontrolowano stosowanie materiału siewnego w gospodarstwach upra- wiających kukurydzę na powierzchni ponad łącznie 56 tys. ha, wykonano 2800 testów paskowych ELISA oraz 450 badań laborato- ryjnych. W jednym przypadku wykryto do- mieszkę kukurydzy MON 810. Kamila Szałaj: Czy kiedykolwiek znaleziono odmianę GMO? Dotychczasowe kontrole nie wykazały, aby stosowano materiał siewny odmiany (jednej z blisko 300 objętych zakazem) zawierającej modyfikację MON 810. WYWIAD NUMER 29

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=