Gazeta nr: 29

numer 25 numer 25 NAWOŻENIE NUMER 29 kukurydzy. Sam fakt, iż granule są oddalone od ziarniaków o kilka czy  kilkanaście centy- metrów może świadczyć o tym, że wpływ na roślinę we wczesnej fazie jest ograniczony. Dokładając do tego to, że fosfor może być pobrany przez włośniki z maksymalnej odle- głości 1-2 mm świadczy o tym, że taki spo- sób lokalizacji nawozu w czasie wczesnych początkowych faz rozwoju kukurydzy nie jest efektywny. Nawożenie ultrazlokalizowane I nnowacyjnym i coraz częściej stosowanym sposobem nawożenia startowego jest nawo- żenie ultrazlokalizowane. Polega ono na tym, że składniki w postaci mikrogranulatu tra- fiają do gleby   podczas siewu w bezpośred- nie sąsiedztwo  nasion.  Niezbędny do tego jest aplikator montowany na siewniku. Coraz częściej nowoczesne siewniki do kukurydzy standardowo są wyposażone w takie urzą- dzenie. Co powinno znaleźć się w składzie takiego mikrogranulatu? Ze względu na za- potrzebowanie kukurydzy we wczesnej fa- zie rozwojowej powinien znajdować się tam azot, fosfor, wapń oraz cynk. Chodzi tutaj głównie o odpowiednie odżywienie młodej siewki kukurydzy w taki sposób, aby roślina od samego początku bez zakłóceń budowa- ła silny system korzeniowy i kolejne liście, aż do momentu kiedy będzie mogła pobierać składniki z gleby oraz nawożenia rzędowego. Czy aby jednak ten sposób aplikacji nawo- zów – luksusowe nawożenie – nie będzie po- wodował syndromu „leniwego korzenia”? Po co rozwijać korzeń skoro wszystko jest do- stępne od zaraz? J ak widać, w nowoczesnych technlo- giach nawożenia dzisiaj same składniki pokarmowe nie wystarczą. Na rynku od niedawna są dostępne innowacyjne roz- wiązania świetnie sprawdzające się w zakre- sie odżywiania roślin. W nawożeniu ultrazlo- kalizowanym najefektywniejszym  nawozem jest taki, który zapewnia odpowiednią ilość składników pokarmowych w obrębie mło- dego korzenia (N, P, Ca, S, Zn oraz kompleks Physio +). Dzięki temu zapewnia on odpo- wiednią stymulację i rozwój systemu korze- niowego – wzmaga tropizm – nie powodując syndromu „leniwego korzenia”. Stosuje się go w uprawie buraka cukrowego, kukurydzy oraz przy siewie punktowym rzepaku. Jest to jedyny mikrogranulat na rynku, który oprócz składników pokarmowych, zwiera kompleks Physio +, który we wczesnych fazach rozwo- jowych stymuluje rozwój systemu korzenio- wego. Dzięki temu rośliny mają zapewniony lepszy start. Dzieje się to dzięki zawarto- ści odżywczego wapnia w formie mezocalcu oraz substancji jaką jest aminopuryna, która zwiększa pobieranie Ca, a tym samym wpły- wa na rozwój korzenia głównego oraz korze- ni włośnikowych. Dawka mikrogranulatu to 20-25 kg/ha.  z przeprowadzonych doświadczeń wyni- ka, iż średnio wzrost plonu po zastosowa- niu tego nawozu wynosi od 400 kg do nawet kilku t/ha kukurydzy w porównaniu do tra- dycyjnego nawożenia. Należy wspomnieć o tym, że im gorsze warunki podczas wscho- dów i wczesnych faz rozwojowych danych upraw, tym różnice będą bardziej przema- wiać za opłacalnością stosowania nawożenia ultrazlokalizowanego. Waldemar Maś Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego AGROTECHNIKA NUMER 29 Przebieg warunków po- godowych podczas upra- wy kukurydzy S ezon wegetacyjny w 2018 roku charate- ryzował się rekordowo wysokimi tempera- turami powietrza oraz niedoborem opadów atmosferycznych. Warunki te nie pozostały obojętne dla jednej z najważniejszych upra- wy jarych w Polsce, czyli kukurydzy. Sezon wegetacyjny powoli dobiega końca. W tym roku pogoda nie rozpieszczała rolników, a w niektórych regio- nach przysporzyła im wręcz wielu zmartwień. Wwarun- kach klimatycznych Polski większą wiernością i stabilno- ścią plonowania charakteryzują się uprawy ozime, z kolei uprawy jare są bardziej podatne na przebieg warunków pogodowych i ich anomalie. W ystępujące jesienią 2017 roku czę- ste i obfite opady deszczu sprzyjały utrzy- mywaniu się w glebie nadmiaru wilgoci oraz powstawaniu lokalnych zastoisk wody na polach. Sytuację tę potęgowały również sto- sunkowo wysokie opady deszczu i deszczu AgroNews .com.pl 7. 6. AgroNews .com.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=